Natječaj

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Smart island Krk d.o.o. direktor društva objavljuje

           

NATJEČAJ

za zapošljavanje radnika

 

1. TEHNIČAR/MONTER – 2 izvršitelja/ice

– na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci

UVJETI:

– SSS – srednja stručna sprema tehničkog smjera

– vozačka dozvola B kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)

– presliku svjedodžbe/diplome

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

– presliku vozačke dozvole B kategorije

– ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)

– navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).

Molbe se primaju najkasnije do 15. rujna 2023. godine na elektroničku adresu: info@sikrk.hr ili na poštansku adresu: Smart island Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom 

“Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto tehničar/monter”.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Smart island Krk d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.       

Smart island Krk d.o.o.

PRILOG:

Privola za prikupljanje osobnih podataka: Izjava s privolom